O projektu TERRE

Namen projekta TERRE je, da se preizkusi različne situacije izrabe obnovljivih lokalnih virov za proizvodnjo energije (lesna biomasa, veter, voda, odpadki…) ter s tem pokaže, da je njihova premišljena in integrativna izraba lahko učinkovit ''motor'' za spontan ter trajnostni lokalni razvoj teh območij. Ta razvoj temelji na javno-zasebnem partnerstvu (občine, podjetja, kmetje&lastnik gozdov, posamezniki, institucije) in pospešuje tako rast, razvoj in ustvarjanje delovnih mest, ki je prilagojeno značilnostim posameznega območja ter ustrezni sonaravni uporabi naravnih virov.
Projekt TERRE namerava oblikovati dolgoročne pozitivne učinke lokalnih energetskih politik, ki lahko presežejo ideološke omejitve glede vlaganj v energetske obrate z no tra j c iv i l ne d r u ž b e in lahko prepričajo politične odločevalce, da sprejmejo in uporabijo za vlaganja v OVE modele in vzorce, ki v ospredje postavljajo varovanja krajine in okolja ter družbeni prispevek, ki jih ta vlaganja prinesejo, npr. pravična porazdelitev prihodkov in zaposlovanje pri izrabi naravnih virov za energetske namene. S tem se ustvarjajo tudi dodatni pozitivni učinki na zaposlovanje v gospodarsko slabo razvitih, nizkoproduktivnih območjih ali območjih z zmanjševanjem števila prebivalstva.
Partnerstvo projekta TERRE vključuje uravnoteženo kombinacijo lokalnih oblasti, univerze, energetskih in razvojnih agencij, nevladnih organizacij in gospodarske zbornice iz 9 različnih držav: Italija, Avstrija, Madžarska, Bolgarija, Slovenija, Romunija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina ter Albanija.
Projekt TERRE vključuje 13 območij v Jugovzhodni Evropi, ki imajo podobne značilnosti in s tem tudi skupne izzive: urbano polarizacijo s tveganjem zmanjševanja poseljenosti v bolj obrobnih območjih (običajno podeželskih, hribovskih in gorskih), tveganja nedonosnosti poljščin ter ogrožanje zaščite območja. Vsa ta območja imajo veliko možnost za lokalni razvoj temelječ na obnovljivih energijah na podlagi razpoložljivosti naravnih virov ali virov, ki izhajajo iz njih. Projekt TERRE lahko pri tem olajša sprejemanje trajnostnih modelov zasebno-javnih partnerstev za izvedbo vlaganj v OVE z upoštevanjem naravne krajine.
Glede na večnivojski ter medsektorski značaj projekta TERRE ter dejstva, da ne gre za izključno za energetski projekt, se bodo različne ciljne skupine in deležniki vključevale v različne aktivnosti in področja:

Ciljne skupine:
• Vodje in osebje nevladnih organizaci
• Vodje in osebje lokalnih razvojnih agencij ter energetskih organizacij
• Politični odločevalci v širšem smislu
• Ostali uporabniki: ženske, otroci, najstniki, starostniki, invalidne osebe, itn.

Deležniki:
• Kmetovalci, lastniki gozdov & lesna podjetja
• Lokalne skupnosti vključene v lokalni razvoj
• Vodje podjetij za obnovljive vire energij
• Vodje in osebje investicijskih organov/ organizacij

Glavni cilji
• analizirati posebne značilnosti vsakega od vključenih partnerskih ozemelj (tako naravnih in človeških virov, kot tudi pokrajinskih, kulturnih in ekonomskih značilnosti), njegovih potencialov za proizvodnjo biomase (iz gozdarskih in kmetijskih aktivnosti, sončne osvetljenosti in razpoložljivosti površin za postavitev fotovoltaičnih elektrarn, zmogljivosti vetrne in vodne energije), kot tudi lokalna poraba energije (vključno z ogrevanjem)
• izdelati, na podlagi ocenjenega potenciala za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov ter izvedbe nadnacionalnega sistema za podporo odločanju, za vsako od vključenih območij tehničen ekonomsko-finančni načrt s katerim bi pospeševali socialno, ekonomsko in okoljsko trajnosten lokalni razvoj na temelju izrabe lokalnih OVE;
• okrepiti trpežnost
• (obstojnost) in trajnost lokalnega razvoja na temelju skrbno strukturiranih procesov krepitve zmožnosti ter udeležbe lokalnih akterjev. Namen je, da se izdela ter z javnimi institucijami, deležniki (vsi lokalni zasebni operaterji in investitorji v obnovljive vire energije) in lokalnimi skupnostmi deli zgoraj omenjeni katalog priložnosti za vlaganja v OVE;
• pospeševati dobro ciljno naravnano krepitev zmogljivosti (glede
• znanja&človeških virov kot najmočnejše in najtrajnejše ''obnovljive energije'') namenjeno skupinam politikov in uradnikov, ki naj bi postali bolj izkušeni glede integriranega načrtovanja in upravljanja različnih področij razvoja, ki splošno gledano temelji na zasebno-javnem partnerstvu & mreženju med različnimi institucionalnimi nivoji (občine, regije in država) ter različnimi območji rastmi na regionalni, nacionalni in nadnacionalni ravni.

Pričakovani rezultati
• razvoj 12 sklopov scenarijev o potencialnih ter družbeno-ekonomskih in okoljskih vplivih izrabe obnovljivih energijah na ozemlje, ki bodo temeljili na skupnem Sistemu za podporo odločanju (Decision Support system (DSS));
• oblikovanje 1 transnacionalnega modela TERRE za trajnostno in uravnoteženo izrabo OVE za spodbujanje lokalnega razvoja;
• oblikovanje 12 lokalnih tehničnih ekonomsko-finančnih načrtov, ki se usmerjajo na strategije in akcije za lokalni razvoj, ki temelji na OVE ter značilnostih in potencialih obravnavanega ozemlja, kot tudi kriterijev okoljske, socialne in ekonomske trajnosti;
• izdaja 1 Transnacionalnega kataloga vlagateljskih priložnosti v obnovljive energije za lokalni razvoj;
• izvedba 3 pilotnih investicij oz. niza aktivacijskih aktivnosti, ki naj investicije in sredstva aktivirajo na način, ki temelji na TERRE vzorcu in na lokalnih načrtih določenih ozemelj, s tem pa konkretno preizkusijo izvedljivost pristopa, ki ga je vzpostavil projekt;
• dvig znanja med vključenimi javnimi upravami
• (administracijami) in drugih deležnikov/ciljnih skupin na vključenih območjih skozi organizacijo regionalnih aktivnosti za dvig usposobljenosti akterjev o trajnostni izrabi lokalnih OVE za razvoj (skupaj vključenih okrog 500 ljudi). To vključuje tudi dvig ozaveščenosti ter skupno oblikovanja prednostnih nalog, vizije in aktivnosti ter razreševanja konfliktov, ki izhajajo iz izrabe OVE;
• vključevanje oz. doseganje, preko uporabe različnih komunikacijskih kanalov, 260.000 ljudi, od teh pa naj bi sporočilo projekta neposredno doseglo 15.000 ljudi (na celotnem območju projekta).