O projektu TERRE

Projekt TERRE (TERritory, eneRgy & Employment), tj. Teritorij, Energija i Zapošljavanje namjerava eksperimentirati i pokazati da planiranim i integriranim iskorištavanjem endogenih resursa za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora (iz različitih izvora kao što su bio-mase, sunce, voda, vjetar) možemo postaviti učinkovit model za samodostatan i održiv lokalni razvoj područja, baziran na temelju JPP između javnih institucija, privatnih poduzetnika i lokalnih zajednica, kako bi se ostvarili prihodi i mogućnosti zapošljavanja u manje razvijenim ili marginalnim zona, čime bi se krojio put ka rastu i razvoju temeljem pravilno korištenih lokalnih resursa.

Projekt TERRE će pokušati utvrditi dugotrajne pozitivne učinke na lokalne energetske politike kojima se mogu prevladati ideološke prepreke ulaganja u energetska postrojenja u civilnom društvu i kojima će se uvjeriti donositelje političkih odluka o usvajanjem modela i obrazaca za ulaganje u obnovljive izvore energije na temelju multi-sektorskog pristupa, koji se zalaže za zaštitu okoliša i promociju društvenih inputa, poput pravedne raspodjele resursa i promicanje zapošljavanja. Na temelju iskorištavanjem prirodnih resursa za proizvodnju energije želi se doprinijeti pozitivnim učincima na zapošljavanje u depresivnim, neproduktivnim ili depopulacijskim područjima.

Partnerstvo projekta TERRE uključuje uravnoteženu kombinaciju lokalnih vlasti, energetskih i razvojnih agencija, sveučilišta i trgovinske komore, raspoređenih u 9 različitih zemalja: Italija, Austrija, Mađarska, Bugarska, Slovenija, Rumunjska, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, te Albanija. TERRE uključuje 13 SEE područja koja imaju slična svojstva, a time i zajedničke izazove: urbanu polarizaciju s posljedičnim rizikom od depopulacije rubnih zona (obično ruralnog, brdovitog i planinskog kraja) i rizik od smanjenja produktivnosti usjeva. S obzirom na dostupnost prirodnih resursa, sva navedena područja imaju visok potencijal za lokalni razvoj na temelju ulaganja u obnovljive izvore energije. Projekt TERRE želi olakšati donošenje održivih modela javno-privatnog partnerstva u sektoru obnovljivih izvora energije, naravno uzimajući u obzir zaštitu okoliša i prirodni krajolik.

Interesne i ciljne skupine
Zbog višerazinskog i međusektorskog obilježja projekta TERRE i činjenice da on nije striktno energetski projekt, ciljne i interesne skupine pripadaju različitim aktivnostima i disciplinama:

Ciljne skupine:
• Menadžeri ne-vladinih organizacija
• Menadžeri i zaposlenici lokalnih razvojnih agencija
• Donositelji političkih odluka
• ostali: žene, djeca, mladi, umirovljenici, invalidi, itd.
Interesne skupine:
• Farmeri, uzgajivači, prerađivači drva
• Lokalne zajednice uključene u lokalni razvojem
• Menadžeri tvrtaka koje se bave obnovljivim izvorima energije
• Menadžeri investicijskih tijela

Ciljevi projekta TERRE

• Analizirati posebna obilježja svakog područja (poput prirodnih i ljudskih resursa, značajki krajolika, te kulturnih i ekonomskih karakteristika); njegov potencijal za dobivanje biomase iz šuma, poljoprivrednih i uzgojnih aktivnosti; snage sunčevog zračenja i dostupnosti površina za smještanje fotonaponskih elektrana; potencijal hidroenergije i snage vjetra; kao i dobivanje podataka o lokalnoj potrebi za energijom (uključujući i grijanje)
• Izraditi, na temelju procjenjivanja potencijala za proizvodnju obnovljive energije i kroz provedbu transnacionalnog sustava za potporu odlučivanja, tehničko-ekonomsko-financijski plan za svako području projekta, kako bi se promovirao ekonomsko-socijalni i ekološki održivi lokalni razvoj
• Ojačati trajnost i održivost lokalnog razvoja kroz strukturirane procese izgradnje kapaciteta i poticanje većeg sudjelovanja javnih i privatnih sudionika u lokalnom razvoju. Cilj je izraditi Katalog sa mogućnostima ulaganja u obnovljive izvore energije (OIE) u projektnim područjima, te ga podijeliti s javnim institucijama, zainteresiranim stranama (privatni poduzetnici i investitori u obnovljive izvore energije) i lokalnim zajednicama.
• Promicati ciljanu izgradnju kapaciteta, smatrajući znanje i ljudske resurse kao najjaču i najizdržljiviju "obnovljivu energiju", obratiti se skupinama političara i dužnosnika koji bi na temelju dobivenih rezultata trebali postati učinkovitiji u integriranom planiranju i upravljanju razvojem lokalnih područja, temeljenom na javno-privatnom partnerstvu (JPP) i umrežavanju različitih institucionalnih razina (regija, županija, općina) na regionalnoj, nacionalnoj i transnacionalnoj razini.
TERRE će analizirati potencijale OIE u svakom od navedenih 13 projektnih područja kroz sedam različitih sektora: poljoprivredni sektor, šumarski sektor, solarna energija, energija vjetra, hidro energija, geotermalna energija i organski ostaci.
TERRE želi potaknuti lokalni razvoj kroz poticanje proizvodnje energije iz obnovljivih resursa kao što su: biomasa, Sunce, voda i vjetar.

Očekivani rezultati projekta TERRE
• Razvoj 12 scenarija o obnovljivim izvorima energije i potencijalnim socio-ekonomskih i ekoloških učincima na projektna područja, na temelju primjene zajedničkog sustava za potporu odlučivanju
• Definiranje jednog transnacionalnog modela koji će se odnositi na održivo i uravnoteženo iskorištavanja obnovljivih izvora energije kao poticaj za lokalni razvoj uz pomoć pripreme tehničkih i financijskih lokalnih planova koji će biti sposobni za pridobivanje investicija
• Izrada 12 tehničko-ekonomsko-financijskih planova koji će se odnositi na poticanje strategija za lokalni razvoj na temelju OIE
• Izdavanje jednog transnacionalnog Kataloga investicijskih prilika za korištenje obnovljivih izvora energije u svrhu poticanja lokalnog razvoja
• Realizacija tri pilot projekta
• Povećanje znanja javnih uprava i lokalnih zajednica o obnovljivim izvorima energije kroz organizaciju seminara i stručno osposobljavanje, kao i razrada sklonosti, težnja i vizija interesnih skupina, te prevladavanje eventualnih sukoba u vezi iskorištavanja OIE u projektnim područjima
• Uključenost, zahvaljujući korištenju odgovarajućih komunikacijskih kanala, više od 260.000 ljudi iz 13 projektnih područja