Проект ТЕРРЕ

Проект ТЕРРЕ има за цел да експериментира и докаже, че мъдрото и интегрирано използване на наличните ресурси на местни ниво за произвеждане на възобновяема енергия е ефективен двигател за генериране на самостоятелно и устойчиво местно развитие в областите включени в проекта. Въз основа на изградени публично-частни партньорства между обществените институции, частните оператори и местните общности, за привличане на приходи и възможности за работа в по-слабо развитите маргинални зони, ще се стимулира растежа и развитието на областите посредством рационалното използване на местните ресурси.

За проект ТЕРРЕ

ТЕРРЕ – Територия, Енергия & Заетост е проект съ-финансиран в рамките на Програма за транснационално сътрудничество „Югоизточна Европа”, в който са включени 13 партньора от 9 страни: Италия, Австрия, Унгария, България, Румъния, Хърватска, Босна и Херцеговина и Албания. Общата стойност на проекта е в размер на 2,185,630.00 ЕВРО.
Проект ТЕРРЕ има за цел да експериментира и докаже, че мъдрото и интегрирано използване на наличните ресурси на местни ниво за произвеждане на възобновяема енергия е ефективен двигател за генериране на самостоятелно и устойчиво местно развитие в областите включени в проекта. Въз основа на изградени публично-частни партньорства между обществените институции, частните оператори и местните общности, за привличане на приходи и възможности за работа в по-слабо развитите маргинални зони, ще се стимулира растежа и развитието на областите посредством рационалното използване на местните ресурси

Поради своята многопластовост и междусекторни характеристики и поради факра, че проект ТЕРРЕ не може да бъде стриктно характеризиран само като енергиен проект, целевите групи и заинтересованите страни ще принадлежат към различни дейности и групи:

Целеви групи/ крайни потребители:
• Участници в правенето на политика в по-широк смисъл (политици, администратори, служители)
• Мениджъри и персонал на агенции за местно развитие и енергийни органи
• Ръководители на неправителствени организации
• Други крайни потребители:жени, деца, тийнейджъри, възрастни хора, хора в неравностойно положение

Заинтересовани страни:
• Мениджъри на инвестиционни органи
• Фермери
• Животновъди
• Фирми за обработване на дърво
• Мениджъри на компании за възобновяема енергия
• Общности на местно ниво, които са включени в местното развитие 

 
Общи цели:
• Да анализира специфичните характеристики на всяка територия (като природни и човешки ресурси, ландшафт, културни и икономически характеристики) потенциалните възможности за производство на биомаса от горски масиви, селскостопански дейности и дейности от отглеждането на животни, слънчева ирадиация и възможности на повърхността за изграждане на фотоволтаични инсталации, капацитет на вятъра и водата, както и местно енергийно потребление (включително енергията необходима за отопление).
• Да разработи на база оценен потенциал за производство на енергия от възобновяеми източници чрез използването на транснационална система за подкрепа при вземане на решения, технически, икономически и финансови планове за всяка област с цел насърчаване на икономическото, социално и екологично устойчиво местно развитие.
• Да засили продължителността и устойчивостта на местното развитие според структурните процеси за изграждане на капацитет и участие на местни действащи страни. Целта е да сподели с обществени институции, заинтересовани страни (местни частни оператори и инвеститори в областта на производство на енергия от възобновяеми източници), както и с местни общности, по-горе споменатия каталог с възможности за инвестиции.
• Да насърчи целенасоченото изграждане на капацитет (взимайки под внимание знанието и човешките ресурси, както и най-силната и дълга по продължителност „възобновяема енергия” насочени към групи от политици и служители, които трябва да придобият значителен опит в областта на интегрираното планиране и управление на областите за развитие, бъз основа на общи и публично-частни партньорства и изграждане на мрежа между различните нива на различни институции (региони, провинции, общини) и различните области на растеж на регионално, национално и транснационално ниво. Партньорството включва балансираното взаимодействие на различни местни власти, университет, агенции за енергия и развитие, НПО и търговско-промишлена палата разположени в 9 страни.

Очаквани резултати:
• Разработване на 12 броя сценарии за потенциални възобновяеми енергийни източници и социално-икономически и екологични въздействия върху териториите въз основа на прилагането на обща система за подкрепа при вземане на решения, която да подпомага съответната администрация, за да се подчертае потенциала и възможностите, както и критичните въпроси, конфликти, затруднения, рискове и заплахи, които биха могли да възникнат при прилагане на стратегии за местно развитие, базирани на производството на енергия от възобновяеми източници;
• Определяне на 1 транснационален модел на проект TERRЕ свързан с устойчивото и балансирано използване на енергия от възобновяеми източници като двигател за местното развитие, който бъде използван като стимул при изготвянето на местни технически и финансов план , способни да привлекат инвестиции;
• Изработване на 12 местни технически,икономически и финансов планове, насочени към стратегии и дейности за местно развитие, базирани на производството на енергия от възобновяеми източници, които силно да зависят от характеристиките на съответните територии, както и на екологични, социални и икономически критерии за устойчивост;
• Издаване на 1 Транснационален каталог за инвестиционни възможности за възобновяемите източници на енергия за местно развитие, който след анализиране на ключовите въпроси на всеки разработен местна план – определят сравнителният обхват и възможности за инвестициите в производството на енергия от възобновяеми източници и значението им за местното развитие;
• Реализация на пилотни инвестиции и обхват на дейности за привличане на инвестиции и финансиране на база проект TERRЕ и разработените собствени планове, конкретно тестване на възможностите и подхода определени от проекта;
• Повишаване на знанията на обхванатите администрации и техните местни общности чрез организиране и изграждане на регионален капацитет ( около 500 лица), състоящ се в упълномощаване и повишаване на информираността, както и разработването на предпочитания на заинтересованите страни, стремежи и виждания и разработване на прозрачна визия за разрешаване на конфликти поради използването на енергия от възобновяеми източници в обхванатите от проекта области;
• Участие, благодарение на използването на няколко канала за комуникация, на 260,000 души, от които 15,000 директно повлияни от посланието на проекта;
Този подход на проект TERRE наистина може да определи дълготраен положителен ефект върху местните енергийни политики, тъй като е в състояние да преодолее идеологическите пречки за енергийни и култури инвестиции на територията на гражданското общество и може да убеди политиците да инвестират във възобновяеми източници чрез прилагане на модели основани на мултифункционален подход, който поставя акцент върху околната среда, защита на природните дадености и социален принос , като справедливо преразпределение и заетост в използването на природните ресурси за енергийни цели, с допълнителни положително въздействие върху заетостта в силно засегнати райони.