O projektu TERRE

Projekat TERRE (TERritory, eneRgy & Employment), tj. Teritorija, Energija i Zapošljavanje nastoji da pokaže da razumna i integrisana eksploatacija prirodnih resursa u cilju proizvodnje obnovljive energije (iz različitih izvora kao što su biomasa, sunce, voda, vjetar), predstavlja efektivan pokretač za autogenerisan i održiv lokalni razvoj u ciljnim regijama, baziran na partnerstvu između javnih institucija (regiona, provincija, opština), pojedinaca (poljoprivrednih proizvođača, uzgajivača stoke i prerađivača drveta, te investitora u izvore obnovljive energije) i lokalnih zajednica, sve u cilju porasta prihoda i mogućnosti za zapošljavanje u manje razvijenim i marginalizovanim područjima, čime se promoviše rast i Projekt TERRE će uspostaviti dugotrajne pozitivne efekte na lokalnu energetsku politiku kojom se mogu prevladati ideološke prepreke za ulaganja u energetska postrojenja u civilnom društvu i kojima će ubijediti donosioce političkih odluka da prihvataju modele i obrazce za ulaganje u obnovljive izvore energije na temelju multi-sektorskog pristupa, koji se zalaže za zaštitu okoline i promociju društvenih vrijednosti, poput pravedne raspodjele resursa i podsticaja zapošljavanju. Kroz eksploataciju prirodnih resursa u cilju proizvodnju energije, nastoji se uticati na porast zaposlenosti u nedovoljno produktivnim ili slabo nastanjenim područjima.

 Partnerstvo projekta TERRE uključuje uravnoteženu kombinaciju lokalnih vlasti, energetskih i razvojnih agencija, univerziteta i privredne komore, raspoređenih u 9 različitih zemalja: Italija, Austrija, Mađarska, Bugarska, Slovenija, Rumunija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, te Albanija. TERRE uključuje 13 regiona Jugoistočne Evrope koja imaju slične karakteristike, a time i zajedničke izazove: urbanu polarizaciju s posljedičnim rizikom od depopulacije perifernih zona (obično ruralnog, brdovitog i planinskog kraja) i rizik od smanjenja produktivnosti usijeva. S obzirom na dostupnost prirodnih resursa, sva navedena područja imaju visok potencijal za lokalni razvoj na temelju ulaganja u obnovljive izvore energije. Projekt TERRE želi olakšati donošenje održivih modela javno-privatnog partnerstva u sektoru obnovljivih izvora energije, naravno uzimajući u obzir zaštitu okoline i prirodno okruženje. 

Zbog višestrukturnog i međusektorskog obilježja projekta TERRE i činjenice da nije striktno energetski projekat, ciljne i interesne grupe pripadaju različitim aktivnostima i disciplinama: 

Ciljne skupine: 

• Menadžeri nevladinih organizacija 

• Menadžeri i zaposleni lokalnim razvojnim agencijama 

• ostali: žene, djeca, mladi, penzioneri, invalidi, itd. 

• Donosioci političhih odluka 

Interesne skupine: 

• Farmeri, uzgajivači, prerađivači drva 

• Lokalne zajednice uključene u lokalni razvoj 

• Menadžeri investicionih tijela 

• Menadžeri kompanija koje se bave obnovljivim izvorima energije 

Ciljevi projekta TERRE 

• Analizirati posebne karakteristike svakog područja (poput prirodnih i ljudskih resursa, karakteristika pejzaža, te kulturnih i ekonomskih); njegov potencijal za dobijanje biomase iz šuma, poljoprivrednih i aktivnosti uzgoja; snage sunčevog zračenja i dostupnosti površina za uspostavljanje fotonaponskih elektrana;potencijala hidroenergije i snage vjetra; kao i dobijanje podataka o lokalnoj potrebi za energijom (uključujući i grijanje) 

• Izraditi, na temelju procijenjenog potencijala za proizvodnju obnovljive energije i kroz primjenu transnacionalnog sistema za podršku odlučivanju, tehničko-ekonomsko-financijski plan za svako područje projekta, kako bi se promovisao ekonomski, socijalno i ekološki održiv lokalni razvoj 

• Ojačati trajnost i održivost lokalnog razvoja kroz strukturisane procese izgradnje kapaciteta i podsticanje većeg učešća javnih i privatnih aktera u lokalnom razvoju. Cilj je izraditi Katalog sa mogućnostima ulaganja u obnovljive izvore energije (OIE) u projektnim područjima, te ga podijeliti s javnim institucijama, zainteresovanim akterima (privatni poduzetnici i investitori u obnovljive izvore energije) i lokalnim zajednicama. 

• Promovisati ciljanu izgradnju kapaciteta, smatrajući znanje i ljudske resurse kao najjaču i trajnu "obnovljivu energiju", obratiti se grupama političara i funkcionera koji bi na temelju dobijenih rezultata trebali razviti sposobnosti u integrisanom planiranju i upravljanju razvojem lokalnih područja, utemeljenom na javno-privatnom partnerstvu (JPP) i umrežavanju različitih institucionalnih nivoa (regija, provincija, opština) na regionalnom, nacionalnom i transnacionalnom nivou.

Očekivani rezultati projekta TERRE 

• Razvoj 12 scenarija o obnovljivim izvorima energije i potencijalnim socio-ekonomskim i ekološkim uticajima na projektna područja, na temelju primjene zajedničkog sistema za podršku odlučivanju 

• Definisanje TERRE transnacionalnog modela koji će se odnositi na održivo i uravnoteženo iskorištavanja obnovljivih izvora energije kao podsticaja za lokalni razvoj uz pomoć pripreme tehničkih i financijskih lokalnih planova u svrhu privlačenja investicija 

• Izdavanje jednog transnacionalnog Kataloga investicionih mogućnosti za korištenje obnovljivih izvora energije u svrhu podsticanja lokalnog razvoja 

• Realizacija tri pilot projekta i niz aktivnosti da se privuku investicije u OIE • Realizacija tri pilot projekta i niz aktivnosti da se privuku investicije u OIE 

• Povećanje znanja javnih uprava i lokalnih zajednica o obnovljivim izvorima energije kroz organizaciju seminara i stručno osposobljavanje, kao i analiza interesa, preferencija i vizija ciljnih grupa, te prevladavanje eventualnih sukoba u vezi iskorištavanja OIE u projektnim područjima 

• Uključenost, zahvaljujući korištenju odgovarajućih komunikacijskih kanala, više od 260.000 ljudi iz 13 projektnih područja • Izdavanje jednog transnacionalnog Kataloga investicijskih prilika za korištenje obnovljivih izvora energije u svrhu poticanja lokalnog razvoja